[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – sprzedaż na rzecz ARM masła oraz świadczenie usługi jego przechowywania

2018-03-01 14:21:32

Ogłoszenie

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” lub „ARM”, prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców - producentów masła, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie:

 • sprzedaży na rzecz ARM masła,

oraz

 • świadczenia usługi przechowania rezerwy strategicznej masła, obejmującej jego wymianę.

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa na rzecz ARM masła świeżego niesolonego, wyprodukowanego ze śmietanki otrzymanej z mleka krowiego, o zawartości tłuszczu mlecznego nie mniej niż 82%, przeznaczonego do długookresowego przechowywania w chłodniach, spełniającego minimalne wymagania określone przez Agencję, zwanego dalej „masłem” i świadczenie usługi jego przechowania obejmującej wymianę, w temperaturze poniżej -22,1°.

Wymiana masła polegać będzie na zastępowaniu, w miejscu przechowania, określonej ilości rezerwy strategicznej masła tak, aby w całym okresie obowiązywania umowy do upływu okresu przechowywania (licząc od daty produkcji) określonego w normie PN-A-07005 „Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach” wraz ze zmianą Az1 do tej normy pozostało nie mniej niż 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy - do upływu okresu przechowywania powinno pozostać nie mniej niż 12 miesięcy.

Przedsiębiorca za wykonaną usługę przechowywania masła otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę.

Jakość masła zgodna z obowiązującymi przepisami, określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji określonymi w warunkach przetargu.

 1. Wymagania dla Przedsiębiorców

Przedsiębiorca, który dokona na rzecz Agencji sprzedaży masła i świadczyć będzie usługę jego przechowywania, powinien zapewnić w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy sprzedaży i przechowania;
 2. sprzedaż masła zgodnego z wymaganiami;
 3. przechowywanie rezerw masła w magazynie własnym lub w magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu, spełniającym wymagania zgodnie z rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.;
 4. przechowywanie rezerw masła zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, normą PN-A-07005 „Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach” wraz ze zmianą Az1 do tej normy oraz wymaganiami Agencji, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonej komorze lub wydzielonej części komory chłodniczej, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdej partii masła, jego identyfikację i kontrolę;
 5. wymiany masła prowadzone w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy oraz prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianami przechowywanej rezerwy;
 6. wymaganą jakość masła przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
 7. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych;
 8. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w tym gwarancji bankowej.

Przedsiębiorca, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży i przechowania ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość oraz nienaruszalność stanów przechowywanej rezerwy. Masło stanowiące rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania masła.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie:

 • ceny sprzedaży masła w zł/kg (bez VAT),
 • zryczałtowanej stawki za usługę przechowania masła w złotych za tonodobę (bez VAT).

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, według kryteriów, określonych w warunkach przetargu.

Z wybranymi w wyniku postępowań przetargowych Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy.

Termin wykonania usługi przechowania będzie wynosił 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń należytego wykonania, w tym w formie gwarancji bankowej.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy oraz w jej wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 20.03.2018 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax 22 36 09 358 lub na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM).

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w:

Agencja Rezerw Materiałowych w Warszawie
ul. Grzybowska 45
tel. 22 36 09 360 lub 22 36 09 363
lub składając zapytanie w formie pisemnej na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne/Rezerwy żywnościowe/Zakup towarów i usług do rezerw/Zasady udzielania zamówień.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Do pobrania

Załącznik 1 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 70 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Jasińska (01.03.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (01.03.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (01.03.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty