[Archiwum] Dostawa noszy siatkowych

2018-01-11 11:27:28

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-01-30 15:31:01
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na dostawę noszy siatkowych

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na dostawę noszy siatkowych.

I. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące towarów będących przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa noszy siatkowych opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, do magazynów zlokalizowanych na terenie województw łódzkiego, śląskiego, lubelskiego, małopolskiego i pomorskiego.

Planowany termin dostawy towaru: do dnia 30.11.2018 r.

Należy założyć, że zawarcie umowy nastąpi w II kwartale 2018 r.

Nosze siatkowe, które zostaną dostarczone muszą być:

 • wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) i spełniać wymagania określone w przepisach tej ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
 • wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do magazynów rezerw,

Informacje dotyczące ilości towaru oraz miejsc ich dostawy, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późn. zm.) i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Towar, który jest przedmiotem postępowania kupowany jest z przeznaczeniem wprowadzenia go do rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846). Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Wymogi w stosunku do Oferenta:

 1. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt IV.
 2. Oferent jest zobowiązany udzielić Agencji na towar będący przedmiotem zamówienia rozszerzonej rękojmi:
 • na okres, w którym towar będzie przechowywany, przez który należy rozumieć okres czasu liczony począwszy od dnia odbioru towaru przez Agencję do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym okres ten upływa, w którym Oferent odpowiada za wady fizyczne i prawne w czasie jego przechowywania w celu jego użycia zgodnie z przeznaczeniem w każdym momencie tego okresu;
 • na okres, w którym towar będzie używany zgodnie z przeznaczeniem, przez który należy rozumieć okres czasu liczony począwszy od dnia wydania towaru do użycia do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym okres ten upływa, w którym Oferent odpowiada za wady fizyczne i prawne oraz możliwość jego używania zgodnie z przeznaczeniem.

Wydanie towaru do użytkowania przerywa bieg okresu rękojmi, w którym towar był przechowywany i jednocześnie rozpoczyna bieg okresu rękojmi, w którym towar będzie używany zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku niewydania towaru do użytkowania w okresie obowiązywania rękojmi na towar w czasie przechowywania, rękojmia ta ulega wydłużeniu o okres rękojmi, w której towar byłby używany.

 1. Oferent jest zobowiązany do udzielenia Agencji rękojmi na opakowanie bezpośrednie i zbiorcze (jeżeli dotyczy) towaru. Rękojmia ta nie może być krótsza niż okres rękojmi na towar w czasie przechowywania udzielony przez Oferenta.
 2. Przed zaproszeniem Oferenta do udziału w planowanym postępowaniu na zakup powyższego towaru, wymagana jest prezentacja noszy siatkowych, w siedzibie Agencji w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 45. Na przedmiotową prezentację Agencja zaprosi Oferentów, którzy złożą Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 2), a zaproponowany przez nich towar będzie spełniał co najmniej wymagania opisane w załączniku nr 1.
 3. Oferent zobowiązany będzie dostarczyć wzór noszy siatkowych, który będzie przedmiotem dostawy (zgodny z opisem przedmiotu zamówienia określonym w warunkach przetargu) wraz z ofertą składaną po otrzymaniu od Agencji zaproszenia do udziału w postępowaniu. Wzór towaru zostanie zwrócony po zrealizowaniu w całości i bez zastrzeżeń dostawy towaru. Agencja dokonując odbioru towaru porówna wzór towaru z dostarczonym towarem w zakresie zgodności co do parametrów i jakości. Stwierdzone podczas odbioru rozbieżności będą podstawą do odmowy odbioru towaru.
 4. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości dostawy (z podatkiem VAT). Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).

III. Inne postanowienia.

 1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 poz. 1167 z późn. zm.).
  Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
 1. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień
 2. Ilości towaru, które będą przedmiotem postępowania oraz miejsce dostarczenia towaru zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z ARM oraz uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 3. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 4. Oferent może złożyć Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2).
 5. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):

1)  administratorem danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;

2)  dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia udziału w planowanym postępowaniu przetargowym oraz przygotowania postępowania przetargowego i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów prawa, a po zakończeniu postępowania przetargowego przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 z późn. zm.);

3)  osoby wskazane w Zgłoszeniu udziału w postepowaniu przetargowym posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

 4)  podanie ARM danych osobowych przez Oferenta jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym.

 1. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert to w szczególności:
 • cena noszy siatkowych opisanych w załączniku nr 1 (wartość dostawy do magazynów zlokalizowanych na terenie województw łódzkiego, śląskiego, lubelskiego, małopolskiego
  i pomorskiego),
 • okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (opisany w pkt II ppkt 2).
 1. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.

IV. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.1167 z późn. zm.).

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2016 r., poz. 1167 z późn. zm.), Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towarów, które wprowadzane są do rezerw strategicznych, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia w zakresie dostawy i odbioru towaru, po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.).

Dlatego też, wymaganym jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy, nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Osoby, które nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub ważnego zaświadczenia ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych mogą złożyć wniosek o wydanie przez Prezesa ARM upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w ciągu 14 dni od daty złożenia Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym oraz odbyć szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne
w podzakładce informacje dla przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

V. Zgłoszenie udziału w postępowaniu.

 1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 5 zgłoszenia) w terminie do dnia 30.01.2018 roku w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@arm.gov.pl.
 2. Do Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym należy dołączyć instrukcje obsługi i konserwacji, posiadane na towar lub materiały z których będą wykonane nosze siatkowe certyfikaty potwierdzające spełnienie norm (np. trudnopalności, wytrzymałości), atesty higieniczne, opinie użytkowników etc.
 3. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.arm.gov.pl oraz www.arm.gov.pl – w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw – Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub w dziale Komunikaty – Komunikaty dot. rezerw medycznych.
Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr tel.: 22 36 09 313

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (rozmiar: 47,5 kB)

Załącznik nr 2 – zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 108,5 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Agnieszka Gutowska (11.01.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (11.01.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (11.01.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty