[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – sprzedaż dań gotowych oraz świadczenie usługi ich przechowywania

2017-09-27 16:06:52

Ogłoszenie

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznania rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców – producentów dań gotowych dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie sprzedaży na rzecz Agencji dań gotowych i ich przechowywania.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa dokona sprzedaży na rzecz Agencji ok. 1 tony dań gotowych oraz świadczyć będzie usługę ich przechowania obejmującą magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie sprzedaży i przechowania.

Przedmiotem zamówienia będą dania gotowe, tj. produkty sporządzone z mięsa lub podrobów z ewentualnym dodatkiem warzyw i produktów mącznych, w zalewie z przyprawami aromatyczno-smakowymi, utrwalone przez sterylizację w opakowaniach hermetycznie zamkniętych o gramaturze od 300 g do 1000 g, o okresie minimalnej trwałości nie krótszym niż 12 miesięcy:

 • Klopsiki/pulpety – o zawartości masy mięsnej nie mniej niż 35%;
 • Mięso w sosie – o zawartości mięsa nie mniej niż 40%;

Wymiana dań gotowych polegać będzie na zastępowaniu, w miejscu przechowania, określonej ilości rezerwy strategicznej dań gotowych przed upływem 50% okresu minimalnej trwałości, określonego przez Przedsiębiorcę, daniami gotowymi wyprodukowanymi przez Przedsiębiorcę, w tej samej ilości i jakości, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy – do upływu terminu minimalnej trwałości dań gotowych, powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu minimalnej trwałości.

Przedsiębiorca za wykonaną usługę przechowywania dań gotowych otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę.

Jakość dań gotowych zgodna będzie z obowiązującymi przepisami, określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji określonymi w warunkach przetargu.

I. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie.

 1. sprzedaży na rzecz Agencji dań gotowych i ich przechowywania

Przedsiębiorca, który dokona na rzecz Agencji sprzedaży dań gotowych i świadczyć będzie usługę ich przechowywania, powinien zapewnić w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy sprzedaży i przechowania,
 2. sprzedaż dań gotowych zgodnych z wymaganiami Agencji w 2017 r.,
 3. przechowywanie rezerw dań gotowych w magazynie własnym lub w magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu,
 4. przechowywanie dań gotowych zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, przy zapewnieniu wymaganego poziomu ilościowego, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym lub w wydzielonej części pomieszczenia magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do dań gotowych, ich identyfikację i kontrolę,
 5. wymianę dań gotowych prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy oraz prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy,
 6. wymaganą jakość dań gotowych przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania,
 7. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych,
 8. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w tym gwarancji bankowej.

Przedsiębiorca, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży i przechowania ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość oraz nienaruszalność stanów przechowywanych dań gotowych. Dania gotowe stanowiące rezerwy strategiczne pozostają do wyłącznej dyspozycji Agencji.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego.

Wybór Przedsiębiorców nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania dań gotowych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie:

 • ceny sprzedaży dań gotowych w zł/kg (bez VAT),
 • zryczałtowanej stawki za usługę przechowania dań gotowych w złotych za tonodobę (bez VAT).

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, według kryteriów, określonych w warunkach przetargu.

Z wybranymi w wyniku postępowań przetargowych Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy.

Termin wykonania usługi przechowania będzie wynosił 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń należytego wykonania, w tym w formie gwarancji bankowej.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy oraz w jej wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

IV. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 12.10.2017 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 wypełnione zgłoszenie wg załączonego wzoru (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM).

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w: Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 354 lub 22 36 09 363.

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne/Rezerwy żywnościowe/Zakup towarów i usług do rezerw/Zasady udzielania zamówień.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Do pobrania

Dokument Adobe Acrobat Załącznik 1 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym – sprzedaż na rzecz Agencji dań gotowych j i ich przechowywanie (rozmiar: 429,75 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (27.09.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (27.09.2017)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty