[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – sprzedaż i przechowywanie grochu jadalnego

2017-09-26 15:34:11

Ogłoszenie

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” lub „ARM” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) dotyczące chęci współpracy z Agencją wśród Przedsiębiorców (prowadzących działalność w skupie i przechowywaniu grochu), w zakresie sprzedaży oraz świadczenia usługi przechowywania grochu w magazynie będącym w dyspozycji przechowawcy.

Przedmiotem sprzedaży i przechowywania będzie groch jadalny o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz normą PN-81/R-65032 „Ziarno roślin strączkowych jadalnych. Groch.” dla kl. I, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się:

 • połówki ziaren grochu nie więcej niż 10% wagowych,
 • ziarna mniejsze niż 5 mm nie więcej niż 20% wagowych,

zwany dalej „grochem”.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • dokona sprzedaży na rzecz Agencji grochu pochodzącego ze zbioru z 2017 r.
 • świadczyć będzie usługę przechowania grochu obejmująca magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu grochu, nie rzadziej niż raz na 2 lata (licząc od końca roku zbiorów), w miejscu przechowywania grochu, grochem pochodzącym z ostatniego roku zbioru, w tej samej ilości, posiadający wymagane cechy, tak aby stany ilościowe i jakościowe grochu pozostały nienaruszone. Wymiana powinna być prowadzona w taki sposób, aby na dwa miesiące przed terminem wygaśnięcia umowy groch był nie starszy niż ze zbioru z 2020 roku.

Za wykonaną usługę przechowywania grochu, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonomiesiąc (bez VAT).

I. Wymagania dla Przedsiębiorców.

Przedsiębiorca, który dokona na rzecz Agencji sprzedaży grochu i świadczyć będzie usługę jego przechowywania, powinien zapewnić w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupu i przechowania;
 2. sprzedaż grochu spełniającego wymagania Agencji;
 3. przechowywanie grochu w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jego jakości, przy zapewnieniu wymaganego przez Agencję poziomu ilościowego i jakościowego;
 4. posiadanie sprawnej infrastruktury technicznej niezbędnej do przyjęcia, wydania i przechowywania grochu,
 5. wymaganą jakość grochu przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania oraz możliwość konserwacji ziarna;
 6. wymianę grochu prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
 7. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy;
 8. ochronę magazynu, w którym przechowywany będzie groch, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu;
 9. oznakowanie pomieszczeń przechowalniczych w których będzie przechowywana rezerwa strategiczna grochu w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
 10. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych;
 11. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w tym gwarancji bankowej.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanego grochu. Groch stanowiący rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego.

Wybór Przedsiębiorców, którzy dokonają sprzedaży grochu i będą świadczyć usługę jego przechowywania, obejmującą wymianę, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie przechowywania grochu będącego przedmiotem postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Wraz z ofertą wymagane będzie między innymi złożenie zaświadczenia z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającego posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej Oferenta, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę określoną w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie ceny sprzedaży oraz zryczałtowanej stawki za usługę przechowania grochu.

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, według kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając:

 • cenę sprzedaży grochu w zł/tonę (bez VAT),
 • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania grochu w złotych za tonomiesiąc (bez VAT).

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania usługi przechowania będzie wynosił 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy, w tym w formie gwarancji bankowej.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umów oraz w ich wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

IV. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 12.10.2017 r złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 wypełnione zgłoszenie wg załączonego wzoru (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM).

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w: Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 364 lub 22 36 09 363.

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne/Rezerwy żywnościowe/Zakup towarów i usług do rezerw/Zasady udzielania zamówień.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Do pobrania

Dokument Adobe Acrobat Załącznik 1 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 427,53 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (26.09.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (26.09.2017)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty