[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – usługa przechowania płatków śniadaniowych żytnich

2017-09-26 14:45:31

Ogłoszenie

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców - producentów płatków śniadaniowych, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie świadczenia usługi przechowania rezerwy strategicznej płatków śniadaniowych obejmującej ich wymianę.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • przejmie do przechowania rezerwy strategiczne płatków śniadaniowych z magazynu dotychczasowego przechowawcy wskazanego przez Agencję (województwo mazowieckie), w terminie określonym w warunkach przetargu (termin obowiązywania umowy upływa w grudniu 2017 r.);
 • świadczyć będzie usługę przechowania płatków śniadaniowych, obejmującą ich magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

Przedmiotem przejęcia i świadczenia usługi przechowania będą płatki śniadaniowe żytnie, o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji.

Wymiana płatków śniadaniowych polegać będzie na zastępowaniu, w miejscu przechowywania, określonej ilości rezerwy strategicznej płatków śniadaniowych przed upływem 50% okresu minimalnej trwałości, określonego przez Przedsiębiorcę, płatkami śniadaniowymi wyprodukowanymi przez Przedsiębiorcę, w tej samej ilości i jakości, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy – do upływu terminu minimalnej trwałości płatków śniadaniowych, powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu minimalnej trwałości.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowania płatków śniadaniowych Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł za tonomiesiąc (bez VAT), obejmującej również koszt przejęcia płatków śniadaniowych na przechowanie z magazynu dotychczasowego Przechowawcy oraz przeładunków (czynności przyjęcia, wydania, przemieszczenia), utrzymania odpowiedniej jakości i warunków przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami, badań jakościowych, czynności związanych z wymianą oraz wszelkich czynności ciążących na Przedsiębiorcy z tytułu zawartej umowy przechowania płatków śniadaniowych).

I. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi przechowania płatków śniadaniowych obejmującej ich wymianę.

Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę przechowywania płatków śniadaniowych powinien zapewnić w szczególności:

 • wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przechowania;
 • dokonanie przejęcia, w terminie określonym w warunkach przetargu, płatków śniadaniowych na przechowanie z magazynu dotychczasowego przechowawcy, wskazanego przez Agencję;
 • przechowywanie rezerw strategicznych płatków śniadaniowych w magazynie własnym lub magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny (magazyn wynajęty, wydzierżawiony lub w leasingu), zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu;
 • przechowywanie rezerw strategicznych płatków śniadaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym lub w wydzielonej części pomieszczenia magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do nich, ich identyfikację i kontrolę;
 • wymaganą jakość płatków śniadaniowych przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
 • wymianę prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
 • prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy;
 • oznakowanie rezerw strategicznych płatków śniadaniowych w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
 • przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa przechowania, ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanych płatków śniadaniowych. Płatki śniadaniowe stanowiące rezerwy strategiczne pozostają do wyłącznej dyspozycji Agencji.

Ilość, asortyment oraz wartość ewidencyjna wymienianych płatków śniadaniowych odpowiadać będzie ilości, asortymentowi i wartości ewidencyjnej płatków śniadaniowych ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego.

Wybór Przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługę przechowania płatków śniadaniowych, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania płatków śniadaniowych będących przedmiotem postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie zryczałtowanej stawki za usługę przechowania płatków śniadaniowych.

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert według kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając:

 • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania płatków śniadaniowych w złotych za tonomiesiąc (bez VAT), obejmującej ich wymianę, a także koszty przejęcia płatków śniadaniowych ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania umowy w zakresie świadczenia usługi przechowania płatków śniadaniowych będzie wynosił 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umów oraz w ich wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

IV. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 05.10.2017 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru. (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM)

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w: Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09364 lub 22 36 09 363.

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne/Rezerwy żywnościowe/Zakup towarów i usług do rezerw/Zasady udzielania zamówień.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty

Do pobrania

Dokument Adobe Acrobat Załącznik 1 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 504,67 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (26.09.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (26.09.2017)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty