[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – sprzedaż wody mineralnej oraz świadczenie usługi jej przechowywania lub sprzedaż wody mineralnej oraz świadczenie usługi wymiany wody przechowywanej w Składnicach Agencji

2017-10-04 08:25:49

Uzupełnienie do ogłoszenia

dotyczącego rozeznania rynku (poprzedzającego wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców - producentów wody mineralnej, dotyczącego chęci współpracy z Agencją w zakresie:

 • sprzedaży na rzecz ARM wody pitnej naturalnej mineralnej

oraz

 • świadczenia usługi przechowania rezerwy strategicznej wody mineralnej, obejmującej jej wymianę

lub

 • świadczenia usługi wymiany rezerwy strategicznej wody mineralnej przechowywanej w Składnicach Agencji

Przedmiotem sprzedaży oraz świadczenia usługi przechowywania lub świadczenia usługi wymiany, będzie woda pitna naturalna mineralna niegazowana w opakowaniach jednostkowych  do 6 l PET o jakości zgodnej z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.03.2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych oraz z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwana dalej „wodą”. Woda powinna być uznana Decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego jako naturalna woda mineralna.

Pozostałe warunki ogłoszenia pozostają bez zmian.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Do pobrania

Dokument Adobe Acrobat Załącznik 1 -  Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 528,47 kB)


Ogłoszenie

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” lub „ARM”, prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców - producentów wody mineralnej, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie:

 • sprzedaży na rzecz ARM wody pitnej naturalnej mineralnej

oraz

 • świadczenia usługi przechowania rezerwy strategicznej wody mineralnej, obejmującej jej wymianę

lub

 • świadczenia usługi wymiany rezerwy strategicznej wody mineralnej przechowywanej w Składnicach Agencji

Przedmiotem sprzedaży oraz świadczenia usługi przechowywania lub świadczenia usługi wymiany, będzie woda pitna naturalna mineralna niegazowana w opakowaniach jednostkowych 1,5 l PET o jakości zgodnej z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.03.2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych oraz z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwana dalej „wodą”. Woda powinna być uznana Decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego jako naturalna woda mineralna.

I. Pierwszy przedmiot zamówienia – sprzedaż na rzecz Agencji rezerwy strategicznej wody oraz świadczenie usługi jej przechowywania, obejmującej magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

Wymiana wody polegać będzie na zastępowaniu, w miejscu przechowywania, określonej ilości rezerwy strategicznej wody przed upływem 50% okresu minimalnej trwałości, określonego przez Przedsiębiorcę, świeżą wodą wyprodukowaną przez Przedsiębiorcę, w tej samej ilości i jakości, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy – do upływu terminu minimalnej trwałości wody, powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu minimalnej trwałości.

W przypadku, gdy termin minimalnej trwałości wody jest dłuższy niż 12 miesięcy, Przedsiębiorca dokonywać będzie wymianę, tak aby rezerwa była przechowywana nie dłużej niż 6 miesięcy licząc od daty produkcji z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy, rezerwa była przechowywana nie dłużej niż 5 miesięcy licząc od daty produkcji.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowywania wody, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł / 100 litrów / miesiąc (bez VAT) obejmującej również koszt przeładunków (czynności wydania, przemieszczenia), utrzymania odpowiedniej jakości i warunków przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami, badań jakościowych, czynności związanych z wymianą oraz wszelkich czynności ciążących na Przedsiębiorcy z tytułu zawartej umowy przechowania wody.

Wymagania dla Przedsiębiorców

Przedsiębiorca, który dokona na rzecz Agencji sprzedaży wody mineralnej niegazowanej oraz będzie świadczyć usługę jej przechowywania, powinien zapewnić w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy sprzedaży oraz przechowania;
 2. sprzedaż wody spełniającej wymagania Agencji w terminie określonym w warunkach przetargu;
 3. przechowywanie rezerw wody w magazynie własnym lub w magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny (magazyn wynajęty, wydzierżawiony lub w leasingu), zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu;
 4. przechowywanie rezerwy wody zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym lub w wydzielonej części pomieszczenia magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do wody, jej identyfikację i kontrolę;
 5. wymaganą jakość wody przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
 6. wymianę prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
 7. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy;
 8. oznakowanie rezerw strategicznych wody w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
 9. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
 10. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa sprzedaży i przechowywania wody ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanej wody.

Woda stanowiąca rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

II. Drugi przedmiot zamówienia – sprzedaż na rzecz Agencji rezerwy strategicznej wody oraz świadczenie usługi wymiany wody przechowywanej w Składnicach Agencji.

Wymagania dla Przedsiębiorców

Przedsiębiorca, który dokona na rzecz Agencji sprzedaży wody mineralnej i świadczyć będzie usługę jej wymiany w Składnicach Agencji, powinien zapewnić w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy sprzedaży i wymiany;
 2. sprzedaż wody spełniającą wymagania Agencji;
 3. dostarczenie wyprodukowanej przez Przedsiębiorcę wody do Składnicy Agencji;
 4. wymianę wody przechowywanej w Składnicy Agencji z częstotliwością określoną w umowie, świeżą wodą wyprodukowaną przez Przedsiębiorcę, w tej samej ilości i wymaganej jakości, posiadającą wymagane cechy i właściwości;
 5. wymaganą jakość dostarczanej wody przy wymianie oraz w całym okresie przechowywania;
 6. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
 7. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu określonej ilości wody w Składnicy Agencji, (z częstotliwością wynikającą z umowy, według określonego w niej harmonogramu) przed upływem 50% okresu minimalnej trwałości, świeżą wodą wyprodukowaną przez Przedsiębiorcę.

W przypadku, gdy termin minimalnej trwałości wody jest dłuższy niż 12 miesięcy, Przedsiębiorca dokonywać będzie wymianę, tak aby rezerwa była przechowywana nie dłużej niż 6 miesięcy licząc od daty produkcji.

Za wykonaną usługę wymiany wody, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji każdorazowo wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł / 100 litrów / wymianę (bez VAT) obejmujące m.in. koszty dostarczenia świeżej wody do Składnicy Agencji, analizy laboratoryjne, koszty odbioru i zagospodarowania wymienianej wody ze Składnicy Agencji oraz wszelkie czynności ciążące na Przedsiębiorcy z tytułu zawartej umowy wymiany wody.

Woda stanowiąca rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

III. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego.

Wybór Przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługę sprzedaży oraz świadczenia usługi przechowywania lub świadczenia usługi wymiany wody mineralnej niegazowanej, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania wody będącej przedmiotem postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie:

 • ceny sprzedaży wody w zł/l (bez VAT)
 • zryczałtowanej stawki za usługę przechowania wody obejmującej jej magazynowanie i wymianę w zł /100 litrów / miesiąc (bez VAT)
 • zryczałtowanej stawki za usługę wymiany wody przechowywanej w Składnicy Agencji w zł / 100 litrów / wymianę (bez VAT)

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert z obydwu przedmiotów zamówienia, wg kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając:

 • w przypadku świadczenia usługi sprzedaży i przechowania wody, obejmującej magazynowanie oraz wymianę:
 • cenę sprzedaży wody w zł/l (bez VAT)
 • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania wody obejmującą jej magazynowanie i wymianę w zł /100 litrów / miesiąc (bez VAT)
 • w przypadku świadczenie usługi sprzedaży i wymiany wody w Składnicy Agencji:
 • cenę sprzedaży wody w zł/l (bez VAT)
 • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę wymiany wody przechowywanej w Składnicy Agencji w zł / 100 litrów / wymianę(bez VAT)
 • liczbę wymian

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania umowy dotyczącej sprzedaży i przechowywania lub umowy w zakresie sprzedaży i świadczenia usługi wymiany wody przechowywanej w Składnicy Agencji, będzie wynosił 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

IV. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umów oraz w ich wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

V. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 11 października 2017 r. (środa) złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM).

Przedsiębiorca może złożyć zgłoszenie zarówno na pierwszy jak i drugi przedmiot zamówienia lub dokonać wyboru jednego z nich

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w: Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 350 lub 22 36 09 363 lub pod adresem e-mail: sek_brz@arm.gov.pl.

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne/Rezerwy żywnościowe/Zakup towarów i usług do rezerw/Zasady udzielania zamówień.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (26.09.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (04.10.2017)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty