[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – utrzymywanie MAKARONU (ŚWIDERKI) oraz sprzedaż MAKARONU oraz świadczenie usługi jego przechowywania

2017-09-19 09:54:15

Ogłoszenie

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznania rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców - prowadzących działalność w zakresie produkcji makaronu, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie:

I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - świadczenie odpłatnej usługi utrzymywania rezerw strategicznych makaronu (świderki)

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa, utrzymywać będzie makaron stanowiący jego własność, zapewniając stałą gotowość jego sprzedaży, warunki magazynowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantującymi odpowiednią jakość utrzymywanego makaronu, a także wymagany przez Agencję poziom ilościowy.

Za wykonaną kompleksową usługę utrzymywania makaronu, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według ustalonej w trakcie postępowania zryczałtowanej stawki w zł/tonomiesiąc (bez VAT).

Na wezwanie Agencji Przedsiębiorca zobowiązany będzie sprzedać na rzecz Agencji utrzymywany makaron, w ilości oraz w terminie wskazanym przez Agencję, w ustalonej w wyniku przetargu cenie.

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – sprzedaż na rzecz Agencji makaronu i jego przechowywanie

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa dokona sprzedaży na rzecz Agencji makaronu oraz świadczyć będzie usługę jego przechowania, obejmującą magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie sprzedaży i przechowania.

Wymiana makaronu polegać będzie na zastępowaniu, w miejscu przechowania, określonej ilości rezerwy strategicznej makaronu przed upływem 50% okresu minimalnej trwałości, określonego przez Przedsiębiorcę, makaronem wyprodukowanym przez Przedsiębiorcę, w tej samej ilości i jakości, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy – do upływu terminu minimalnej trwałości makaronu, powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu minimalnej trwałości.

Przedsiębiorca za wykonaną usługę przechowywania makaronu otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonomiesiąc.

Przedmiotem zamówienia będzie makaron - produkt otrzymany z surowców z przemiału ziarna pszenicy i wody, z dodatkiem lub bez dodatku jaj i innych składników, odpowiednio uformowany i wysuszony. Jakość makaronu powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji określonymi w warunkach przetargu.

I. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie:

 • świadczenia odpłatnej usługi utrzymywania rezerw strategicznych makaronu (świderki) - I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę utrzymywania powinien zapewnić w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy utrzymywania,
 2. wyodrębnienie ze stanów magazynowych makaronu z przeznaczeniem na rezerwy strategiczne w terminie nie dłuższym niż 14 dni od pierwszego dnia obowiązywania umowy,
 3. stałą gotowość do sprzedaży na rzecz Agencji makaronu stanowiącego rezerwy strategiczne, utrzymywanego na podstawie zawartej umowy, z terminem nie krótszym niż 50% okresu minimalnej trwałości,
 4. magazynowanie rezerw makaronu w magazynie własnym lub w magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone
  w warunkach przetargu,
 5. utrzymywanie makaronu zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym lub w wydzielonej części pomieszczenia magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do niego, identyfikację i kontrolę,
 6. zapewnienie wymaganej jakości makaronu w całym okresie utrzymywania,
 7. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych,
 8. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy utrzymywania: zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w tym gwarancji bankowej oraz ubezpieczenia produktu w zakresie wszelkich ryzyk fizycznego uszkodzenia i utraty.
 • sprzedaży na rzecz Agencji makaronu i jego przechowywania - II PRZEDMIOT

Przedsiębiorca, który dokona na rzecz Agencji sprzedaży makaronu i świadczyć będzie usługę jego przechowywania, powinien zapewnić w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy sprzedaży i przechowania,
 2. sprzedaż makaronu spełniającego wymagania Agencji w 2017 r. ,
 3. przechowywanie rezerw makaronu w magazynie własnym lub w magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu,
 4. przechowywanie makaronu zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, przy zapewnieniu wymaganego poziomu ilościowego, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym lub w wydzielonej części pomieszczenia magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do makaronu, jego identyfikację i kontrolę,
 5. wymianę makaronu prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy oraz prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy,
 6. wymaganą jakość makaronu przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania,
 7. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy
  o ochronie danych osobowych,
 8. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w tym gwarancji bankowej. 

Przedsiębiorca, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży i przechowania ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość oraz nienaruszalność przechowywanego makaronu. Makaron stanowiący rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców w zakresie I lub II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

1) I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy w danym przedmiocie zamówienia i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania makaronu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Wraz z ofertą wymagane będzie między innymi złożenie oświadczenia z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej Przedsiębiorcy, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę określoną w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

2) II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie:

I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- zryczałtowanej stawki za usługę utrzymywania, w zł za tonomiesiąc (bez VAT),

- ceny po jakiej Przedsiębiorca zobowiązany będzie sprzedać makaron, w przypadku wystąpienia konieczności wydania rezerw, w zł/kg (bez VAT).

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- ceny sprzedaży makaronu w zł/kg (bez VAT),

- zryczałtowanej stawki za usługę przechowania makaronu w złotych za tonomiesiąc (bez VAT).

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, według kryteriów, określonych w warunkach przetargu.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy.

Termin wykonania:

-  usługi utrzymywania będzie wynosił 3 lata,

-  usługi przechowania będzie wynosił 4 lata.

Warunkiem zawarcia umów będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego ich wykonania, w tym w formie gwarancji bankowej.

III. Postępowania prowadzone będą z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umów oraz w ich wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne

Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 29.09.2017r. do godziny 12.00 złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 wypełnione zgłoszenie wg załączonego wzoru (Przedsiębiorca może złożyć zgłoszenie na jeden lub dwa przedmioty zamówienia). (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM)

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w: Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 350/ 22 36 09 363 lub pod adresem e-mail: sek_brz@arm.gov.pl.

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne/Rezerwy żywnościowe/Zakup towarów i usług do rezerw/Zasady udzielania zamówień

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Załącznik 1 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym - I przedmiot zamówienia – utrzymywanie makaronu (rozmiar: 73 kB)

Załącznik 2 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym - II przedmiot zamówienia – sprzedaż na rzecz Agencji makaronu i jego przechowywanie (rozmiar: 75,5 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Aleksandra Sienkiewicz (19.09.2017)
Ostatnia publikacja: Aleksandra Sienkiewicz (19.09.2017)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty