[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – utrzymywanie płatków śniadaniowych

2017-09-18 13:28:43

Ogłoszenie

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców - prowadzących działalność w zakresie produkcji płatków śniadaniowych, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie świadczenia odpłatnej usługi utrzymywania rezerw strategicznych płatków śniadaniowych.

Przedmiotem utrzymywania będą płatki śniadaniowe - produkt otrzymany z ziaren zbóż (pszenica i/lub żyto i/lub jęczmień i/lub owies i/lub kukurydza), o zawartości nie mniejszej niż 60% produktu zbożowego, przeznaczony do celów konsumpcyjnych, z dodatkami lub bez dodatków, o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji określonymi w warunkach przetargu, zwane dalej „płatkami”.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa, utrzymywać będzie płatki stanowiące jego własność, zapewniając stałą gotowość ich sprzedaży, warunki magazynowania zgodnie z obowiązującymi przepisami gwarantujące odpowiednią jakość utrzymywanych płatków, a także wymagany przez Agencję poziom ilościowy. Za wykonaną kompleksową usługę utrzymywania płatków, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według ustalonej w trakcie postępowania zryczałtowanej stawki w zł/tonomiesiąc.

Na wezwanie Agencji Przedsiębiorca zobowiązany będzie sprzedać na rzecz Agencji utrzymywane płatki, w ilości oraz w terminie wskazanym przez Agencję, w ustalonej w wyniku przetargu cenie.

Dopuszcza się możliwość utrzymywania płatków w opakowaniach np. worki a’25 kg, a’50 kg, kartony, itp., pod warunkiem wydania płatków na żądanie Agencji w opakowaniach jednostkowych o masie netto od 250 g do 1000 g.

I. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie świadczenia usługi utrzymywania płatków

Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę utrzymywania płatków powinien zapewnić w szczególności:

 • wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy utrzymywania;
 • wyodrębnienie ze stanów magazynowych płatków z przeznaczeniem na rezerwy strategiczne w terminie nie dłuższym niż 14 dni od pierwszego dnia obowiązywania umowy,
 • stałą gotowość do sprzedaży na rzecz Agencji płatków stanowiących rezerwy strategiczne, utrzymywanych na podstawie zawartej umowy, z terminem nie krótszym niż 50% okresu minimalnej trwałości,
 • magazynowanie rezerw płatków w magazynie własnym lub magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu;
 • utrzymywanie płatków zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, w warunkach przechowywania wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym lub w wydzielonej części pomieszczenia magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny do nich dostęp, ich identyfikację i kontrolę;
 • zapewnienie wymaganej jakości płatków w całym okresie utrzymywania;
 • przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 • posiadanie przez okres obowiązywania umowy utrzymywania: zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w tym gwarancji bankowej oraz ubezpieczenia produktu w zakresie wszelkich ryzyk fizycznego uszkodzenia i utraty.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługę utrzymywania płatków nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu

1) I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania płatków.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Wraz z ofertę wymagane będzie między innymi złożenie oświadczenia z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Przedsiębiorcy, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę określoną w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

2) II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie:

 • zryczałtowanej stawki za usługę utrzymywania, w zł za tonomiesiąc (bez VAT),
 • ceny po jakiej Przedsiębiorca zobowiązany będzie sprzedać płatki, w przypadku wystąpienia konieczności wydania rezerw, w zł/kg (bez VAT).

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania umowy dot. świadczenia usługi utrzymywania płatków będzie wynosił 3 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umów oraz w ich wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

IV. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 28.09.2017 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax.22 36 09 358 wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru. (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM)

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w: Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 364 lub 22 36 09 363

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne/Rezerwy żywnościowe/Zakup towarów i usług do rezerw/Zasady udzielania zamówień

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Do pobrania

Załącznik nr 1- zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 76 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Aleksandra Sienkiewicz (18.09.2017)
Ostatnia publikacja: Aleksandra Sienkiewicz (18.09.2017)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty