[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – przechowywanie pszenicy konsumpcyjnej

2017-05-23 13:46:53

Ogłoszenie

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) dotyczące chęci współpracy z Agencją wśród Przedsiębiorców (prowadzących działalność w skupie i przechowywaniu zbóż), w zakresie świadczenia usługi przechowywania pszenicy konsumpcyjnej w magazynie będącym w dyspozycji przechowawcy.

Przedmiotem przechowywania będzie pszenica konsumpcyjna o jakości zgodnej z wymaganiami Agencji określonymi w warunkach przetargu, zwana dalej „pszenicą”.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • przejmie do przechowania pszenicę z magazynu dotychczasowego przechowawcy wskazanego przez Agencję (woj. pomorskie), w terminie określonym w warunkach przetargu (termin obowiązywania umowy upływa w grudniu 2017 r.)
 • świadczyć będzie usługę przechowania pszenicy obejmującą magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu, nie rzadziej niż co 3 lata, w miejscu przechowywania pszenicy, pszenicą pochodzącą z ostatniej kampanii żniwnej, w tej samej ilości, posiadającą wymagane cechy, tak aby stany ilościowe i jakościowe pszenicy pozostały nienaruszone. Wymiana powinna być prowadzona w taki sposób, aby w terminie wygaśnięcia umowy pszenica była nie starsza niż ze zbiorów z poprzedniego roku.

Za wykonaną usługę przechowywania pszenicy, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonomiesiąc (bez VAT), obejmującej również koszt przejęcia pszenicy ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

I. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi przechowywania pszenicy obejmującej jej magazynowanie oraz wymian.

Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę przechowywania pszenicy powinien zapewnić w szczególności:

 1. przechowywanie pszenicy w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jej jakości, przy zapewnieniu wymaganego przez Agencję poziomu ilościowego i jakościowego;
 2. posiadanie sprawnej infrastruktury technicznej niezbędnej do przyjęcia, wydania i przechowywania pszenicy,
 3. wymaganą jakość pszenicy przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania oraz możliwość konserwacji ziarna;
 4. wymianę pszenicy prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
 5. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy;
 6. ochronę magazynu, w którym przechowywana będzie pszenica, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu;
 7. zapewnienie możliwości wydania w ciągu doby (załadunku na środki transportu) nie mniej niż 1000 ton pszenicy
 8. oznakowanie pomieszczeń przechowalniczych w których będzie przechowywana rezerwa strategiczna pszenicy w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
 9. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa przechowania ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanej pszenicy. Pszenica stanowiąca rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego:

Wybór Przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługę przechowywania pszenicy, obejmującą wymianę, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie przechowywania pszenicy będącej przedmiotem postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie zryczałtowanej stawki za usługę przechowania pszenicy.

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, według kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając: wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania pszenicy w złotych za tonomiesiąc (bez VAT), obejmującej wymianę tego towaru, a także koszty przejęcia pszenicy ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania usługi przechowania będzie wynosił nie dłużej niż 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umów oraz w ich wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

IV. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 13.06.2017 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM).

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w: Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 364 lub 22 36 09 363

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne/Rezerwy żywnościowe/Zakup towarów i usług do rezerw/Zasady udzielania zamówień.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Do pobrania

Dokument Adobe Acrobat Załącznik 1 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 431,5 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (23.05.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (23.05.2017)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty