[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – usługa wymiany wody mineralnej

2017-05-23 13:42:22

Ogłoszenie

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców - producentów wody mineralnej, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie świadczenia usługi wymiany rezerwy strategicznej wody mineralnej przechowywanej w Składnicach Agencji.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • dostarczy do Składnicy Agencji wyprodukowaną przez siebie wodę, w terminie i ilości określonych w umowie;
 • przejmie na własność i zagospodaruje we własnym zakresie wodę z dotychczasowego magazynu (województwo łódzkie);
 • świadczyć będzie usługę wymiany zgodnie z częstotliwością określoną w umowie (według harmonogramu określonego w umowie).

Przedmiotem świadczenia usługi wymiany będzie woda pitna naturalna mineralna niegazowana w opakowaniach jednostkowych 1,5 l PET o jakości zgodnej z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.03.2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych oraz z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwana dalej „wodą”. Woda powinna być uznana Decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego jako naturalna woda mineralna.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu określonej ilości wody w Składnicy Agencji, (z częstotliwością wynikającą z umowy, według określonego w niej harmonogramu) przed upływem 50% okresu minimalnej trwałości, świeżą wodą wyprodukowaną przez Przedsiębiorcę. W przypadku, gdy termin minimalnej trwałości wody jest dłuższy niż 12 miesięcy, Przedsiębiorca dokonywać będzie wymianę, tak aby rezerwa była przechowywana nie dłużej niż 6 miesięcy licząc od daty produkcji.

Za wykonaną usługę wymiany wody, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji każdorazowo wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł / 100 litrów / wymianę (bez VAT) obejmujące m.in. koszty dostarczenia świeżej wody do Składnicy Agencji, analizy laboratoryjne, koszty odbioru i zagospodarowania wymienianej wody ze Składnicy Agencji oraz wszelkie czynności ciążące na Przedsiębiorcy z tytułu zawartej umowy wymiany wody.

I. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi wymiany wody:

Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę wymiany wody w Składnicy Agencji powinien zapewnić w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymiany;
 2. dostarczenie wyprodukowanej przez Przedsiębiorcę wody do Składnicy Agencji i zagospodarowanie we własnym zakresie wody ze wskazanej przez Agencję lokalizacji;
 3. wymianę wody przechowywanej w Składnicy Agencji z częstotliwością określoną w umowie, świeżą wodą wyprodukowaną przez Przedsiębiorcę, w tej samej ilości i wymaganej jakości, posiadającą wymagane cechy i właściwości;
 4. wymaganą jakość dostarczanej wody przy wymianie oraz w całym okresie przechowywania;
 5. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Ilość, asortyment oraz wartość ewidencyjna wymienianej wody odpowiadać będzie ilości, asortymentowi i wartości ewidencyjnej wody ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego:

Wybór Przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługę wymiany wody w Składnicy Agencji, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania wody będącej przedmiotem postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie zryczałtowanej stawki za usługę wymiany wody przechowywanej w Składnicy Agencji.

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert według kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając:

 • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę wymiany wody przechowywanej w Składnicy Agencji,
 • liczbę wymian.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania umowy w zakresie świadczenia usługi wymiany wody przechowywanej w Składnicy Agencji będzie wynosił 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umów oraz w ich wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

IV. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 13.06.2017 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM).

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w: Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 350 lub 22 36 09 363

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne/Rezerwy żywnościowe/Zakup towarów i usług do rezerw/Zasady udzielania zamówień.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Do pobrania

Dokument Adobe Acrobat Załącznik 1 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 501,32 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (23.05.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (23.05.2017)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty