[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – przechowywanie i/lub wymiana wody mineralnej

2017-03-02 11:46:47

Ogłoszenie

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców - producentów wody mineralnej, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie:

 • świadczenia usługi przechowania rezerwy strategicznej wody mineralnej, obejmującej jej wymianę

i / lub

 • świadczenia usługi wymiany rezerwy strategicznej wody mineralnej przechowywanej w Składnicach Agencji.

I. Przedmiotem świadczenia usługi przechowania i/lub świadczenia usługi wymiany będzie woda pitna naturalna mineralna niegazowana w opakowaniach jednostkowych 1,5 l PET o jakości zgodnej z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.03.2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych oraz z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwana dalej „wodą”. Woda powinna być uznana Decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego jako naturalna woda mineralna.

Pierwszy przedmiot zamówienia – usługa przechowania rezerwy strategicznej wody, obejmująca jej wymianę

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • przejmie do przechowania wodę z dotychczasowego magazynu wskazanego przez Agencję, w terminie określonym w warunkach przetargu;
 • świadczyć będzie usługę przechowania wody obejmującą jej magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

Wymiana wody polegać będzie na zastępowaniu, w miejscu przechowywania, określonej ilości rezerwy strategicznej wody przed upływem 50% okresu minimalnej trwałości, określonego przez Przedsiębiorcę, świeżą wodą wyprodukowaną przez Przedsiębiorcę, w tej samej ilości i jakości, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy – do upływu terminu minimalnej trwałości wody, powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu minimalnej trwałości.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowania wody, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł / 100 litrów / miesiąc (bez VAT) obejmującej również koszt przejęcia wody na przechowanie z dotychczasowego magazynu oraz przeładunków (czynności przyjęcia, wydania, przemieszczenia), utrzymania odpowiedniej jakości i warunków przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami, badań jakościowych, czynności związanych z wymianą oraz wszelkich czynności ciążących na Przedsiębiorcy z tytułu zawartej umowy przechowania wody.

Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi przechowania wody:

Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji kompleksową usługę przechowania wody powinien zapewnić w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przechowanie;
 2. dokonanie przejęcia, w terminie określonym w warunkach przetargu, wody na przechowanie z dotychczasowego magazynu;
 3. przechowywanie rezerw wody w magazynie własnym lub magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny (magazyn wynajęty, wydzierżawiony lub w leasingu), zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu;
 4. przechowywanie wody zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym lub w wydzielonej części pomieszczenia magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do wody, jej identyfikację i kontrolę;
 5. wymaganą jakość wody przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
 6. wymianę prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
 7. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy;
 8. oznakowanie rezerw strategicznych wody w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
 9. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa przechowania ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanej wody.

Woda stanowiąca rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

Drugi przedmiot zamówienia – usługa wymiany rezerwy strategicznej wody przechowywanej w Składnicach Agencji

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • dostarczy do Składnicy Agencji wyprodukowaną przez siebie wodę, w terminie i ilości określonych w warunkach przetargu;
 • przejmie na własność i zagospodaruje we własnym zakresie wodę z dotychczasowego magazynu;
 • świadczyć będzie usługę wymiany zgodnie z częstotliwością określoną w umowie (według harmonogramu określonego w umowie).

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu określonej ilości wody w Składnicy Agencji, przed upływem 50% okresu minimalnej trwałości, świeżą wodą wyprodukowaną przez Przedsiębiorcę.

Za wykonaną usługę wymiany wody, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji każdorazowo wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł / 100 litrów / wymianę (bez VAT) obejmujące m.in. koszty dostarczenia świeżej wody do Składnicy Agencji, analizy laboratoryjne, koszty odbioru i zagospodarowania wymienianej wody ze Składnicy Agencji oraz wszelkie czynności ciążące na Przedsiębiorcy z tytułu zawartej umowy wymiany wody.

Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi wymiany wody:

Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę wymiany wody w Składnicy Agencji powinien zapewnić w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymiany;
 2. dostarczenie wyprodukowanej przez Przedsiębiorcę wody do Składnicy Agencji i zagospodarowanie we własnym zakresie wody ze wskazanej przez Agencję lokalizacji;
 3. wymianę wody przechowywanej w Składnicy Agencji z częstotliwością określoną w umowie, świeżą wodą wyprodukowaną przez Przedsiębiorcę, w tej samej ilości i wymaganej jakości, posiadającą wymagane cechy i właściwości;
 4. wymaganą jakość dostarczanej wody przy wymianie oraz w całym okresie przechowywania;
 5. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

W ramach obydwu przedmiotów zamówienia ilość, asortyment oraz wartość ewidencyjna przejętej wody odpowiadać będzie ilości, asortymentowi i wartości ewidencyjnej wody ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługę przechowywania wody i / lub usługę wymiany wody w Składnicy Agencji, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania wody będącej przedmiotem postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonych w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie:

 • zryczałtowanej stawki za usługę przechowania wody;
 • zryczałtowanej stawki za usługę wymiany wody przechowywanej w Składnicy Agencji.

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert z obydwu przedmiotów zamówienia, wg kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając:

 • w przypadku świadczenia usługi przechowania wody:
  • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania wody obejmującą jej magazynowanie i wymianę;
 • w przypadku świadczenie usługi wymiany wody w Składnicy Agencji:
  • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę wymiany wody przechowywanej w Składnicy Agencji,
  • liczbę wymian.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania umowy dotyczącej usługi przechowywania oraz umowy w zakresie świadczenia usługi wymiany wody przechowywanej w Składnicy Agencji będzie wynosił 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umów oraz w ich wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

IV. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 10 marca 2017 r. do godz. 12:00 złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM).

Przedsiębiorca może złożyć zgłoszenie zarówno na pierwszy jak i drugi przedmiot zamówienia lub dokonać wyboru jednego z nich

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w: Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 350 lub 22 36 09 363

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne/Rezerwy żywnościowe/Zakup towarów i usług do rezerw/Zasady udzielania zamówień.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Do pobrania

Dokument Adobe Acrobat Załącznik 1 – zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 512,77 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (02.03.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (02.03.2017)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty