[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – przechowywanie kaszy jęczmiennej

2017-01-20 14:33:04

Ogłoszenie                                                                                                                              

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) dotyczące chęci współpracy z Agencją Przedsiębiorców - producentów kaszy jęczmiennej, w zakresie świadczenia:

 • usługi przechowywania kaszy w magazynie będącym w dyspozycji przechowawcy,

   lub

 • usługi wymiany kaszy przechowywanej w magazynach Agencji.

Przedmiotem przechowywania lub świadczenia usługi wymiany będzie kasza jęczmienna o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami, określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz normą PN-87/A-74203 „Przetwory zbożowe, Kasza Jęczmienna”, zwana dalej „kaszą”.

Pierwszy przedmiot zamówienia - usługa przechowywania

 • świadczenie usługi przechowywania kaszy obejmującej jej magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie, przejętej na przechowanie z dotychczasowej lokalizacji wskazanej przez Agencję (woj. wielkopolskie), w terminie określonym w warunkach przetargu (termin obowiązywania umowy upływa w czerwcu 2017 r.)

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu określonej ilości rezerw kaszy przed upływem 50% okresu minimalnej trwałości, określonego przez Przedsiębiorcę, świeżą kaszą wyprodukowaną przez Przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy – do upływu okresu przechowywania kaszy powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu minimalnej trwałości.

Za wykonaną usługę przechowywania kaszy, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonomiesiąc (bez VAT), obejmującej również koszt przejęcia kaszy ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi przechowywania kaszy obejmującej jej magazynowanie oraz wymianę

Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę przechowywania kaszy powinien zapewnić w szczególności:

 1. przechowywanie kaszy w magazynie własnym, wynajętym, wydzierżawionym lub w leasingu, zlokalizowanym na terenie Polski, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.;
 2. przechowywanie kaszy zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, oraz wymaganiami Agencji, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym lub w wydzielonej części pomieszczenia magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do kaszy, jej identyfikację i kontrolę;
 3. wymaganą jakość kaszy przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
 4. wymianę kaszy prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
 5. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy;
 6. ochronę magazynu, w którym przechowywana będzie kasza, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu;
 7. oznakowanie rezerw strategicznych kaszy w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
 8. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa przechowywania kaszy ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanej kaszy. Kasza stanowiąca zapasy Agencji pozostaje do jej wyłącznej dyspozycji.

Drugi przedmiot zamówienia – usługa wymiany

 • świadczenie usługi wymiany kaszy w magazynie/Składnicy Agencji. W ramach drugiego przedmiotu zamówienia Przedsiębiorca zobowiązany będzie dostarczyć do Składnicy Agencji (woj. wielkopolskie) wyprodukowaną przez siebie kaszę, w terminie określonym w warunkach przetargu oraz przejąć na własność i zagospodarować we własnym zakresie kaszę z tej samej lokalizacji.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu określonej ilości rezerw kaszy w Składnicy Agencji, przed upływem 50% okresu minimalnej trwałości określonego przez Przedsiębiorcę, (z częstotliwością wynikającą z umowy, według określonego w niej harmonogramu), świeżą kaszą wyprodukowaną przez Przedsiębiorcę.

Za wykonaną usługę wymiany kaszy przechowywanej w Składnicy Agencji, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji każdorazowo wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki, zł/tonę (bez VAT) obejmującej m. in. koszty dostarczania świeżej kaszy do magazynu Składnicy Agencji, analiz laboratoryjnych, koszty odbioru i zagospodarowania wymienianej kaszy z magazynu Składnicy Agencji oraz wszelkich czynności ciążących na Przedsiębiorcy z tytułu zawartej umowy wymiany kaszy.

Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi wymiany kaszy w Składnicy Agencji

Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę wymiany kaszy w Składnicy Agencji powinien zapewnić w szczególności:

 1. dostarczenie wyprodukowanej przez Przedsiębiorcę kaszy do Składnicy Agencji i zagospodarowanie we własnym zakresie kaszy ze wskazanej przez Agencję lokalizacji;
 2. wymianę kaszy przechowywanej w Składnicy Agencji z częstotliwością określoną w umowie, świeżą kaszą wyprodukowaną przez Przedsiębiorcę, w tej samej ilości, asortymencie, posiadającą wymagane cechy i właściwości;
 3. wymaganą jakość kaszy przy dostawie, wymianie oraz w całym okresie przechowywania;
 4. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

W ramach obydwu przedmiotów zamówienia ilość, asortyment oraz wartość ewidencyjna przejętej kaszy odpowiadać będzie ilości, asortymentowi i wartości ewidencyjnej kaszy ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

I. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługę przechowywania kaszy obejmującą wymianę i/lub usługę wymiany kaszy przechowywanej w Składnicy Agencji nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania kaszy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

2. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie:

 • zryczałtowanej stawki za usługę przechowywania kaszy.
 • zryczałtowanej stawki za usługę wymiany kaszy w Składnicy Agencji.

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert z obydwu przedmiotów zamówienia, wg kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając:

 • w przypadku świadczenia usługi przechowywania kaszy obejmującej jej magazynowanie oraz wymianę:
  - wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowywania kaszy obejmującej wymianę tego towaru (bez VAT).
 • w przypadku świadczenie usługi wymiany kaszy w Składnicy Agencji:
  - wysokość zryczałtowanej stawki za usługę wymiany kaszy przechowywanej w Składnicy Agencji (bez VAT),
  - liczbę wymian.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania umowy dotyczącej usługi przechowywania oraz umowy w zakresie świadczenia usługi wymiany kaszy przechowywanej w Składnicy Agencji będzie wynosił nie więcej niż 4 lata. 

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

II. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

W związku z powyższym, istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umów oraz w ich wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.
Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

III. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 08.02.2017 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru.

(nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożyli zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM)

Przedsiębiorca może złożyć zgłoszenie zarówno na pierwszy jak i drugi przedmiot zamówienia lub dokonać wyboru jednego z nich.

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 364 lub 22 36 09 363.

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne - Rezerwy żywnościowe - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Do pobrania:

Dokument Adobe Acrobat Załącznik 1 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Jasińska (20.01.2017)
Pierwsza publikacja: Aleksandra Bębenista-Masztalerz (20.01.2017)
Ostatnia publikacja: Aleksandra Bębenista-Masztalerz (20.01.2017)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty