Zapasy paliw

2019-10-04 11:02

  • Zapasy paliwZapasy paliw

    Paliwa to produkty naftowe określone w ustawie o zapasach w art. 2 pkt 2 lit. f-m, w tym również zawierające dodatki bez względu na ilość.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (20.07.2015)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (04.10.2019)

Informacja dla przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów przywożących

2019-05-31 07:30

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informujemy o obowiązku składania sprawozdań

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (30.05.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (31.05.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (31.05.2019)

Zapłata opłaty zapasowej/kary pieniężnej przez inny podmiot/osobę niż producent/handlowiec

2019-05-31 10:04

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, przypomina, iż stosownie do treści art. 61 § 1 Ordynacji podatkowej zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą (…) następuje w formie polecenia przelewu

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (31.05.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (31.05.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (31.05.2019)

Informacja dla podmiotów prowadzących skład podatkowy lub zarejestrowanych odbiorców

2019-09-13 08:58

Komunikat dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub dla zarejestrowanego odbiorcy

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (28.02.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (28.02.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (13.09.2019)

Agencja Rezerw Materiałowych informuje...

2019-10-04 11:10

Informuję, że w dniu 24 maja 2019 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 982) (rozmiar: 477,63 kB)

W związku z powyższym, począwszy od okresu rozliczeniowego od stycznia 2017 r. deklaracje określone art. 22 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym należy składać do Prezesa ARM wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

Dotychczasowy wzór informacji o ilości produkcji paliw oraz przywiezionej i wywiezionej ropy naftowej i paliw i wysokości należnej opłaty zapasowej (zał. nr 1) może być używany jedynie do składania korekt uprzednio przesłanych danych za okres 2015-2016.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (02.03.2016)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (04.10.2019)

Komunikat

2019-09-17 09:23

Komunikat

Uprzejmie informuję, że od dnia 5 lipca 2019 r. nastąpiła zmiana w sposobie prowadzenia sprawozdawczości kryzysowej wprowadzonej na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1323) z codziennej na dwa razy w tygodniu, tj. wtorek i piątek do godziny 8.00.

Nowe druki Sprawozdanie – prognoza (kryzysowe) oraz Sprawozdanie przedsiębiorcy świadczącego usługi magazynowania/biletowe należy wypełniać i odsyłać (w wersji edytowalnej) na adresy e-mail: sprawozdawczosc@arm.gov.pl, kancelaria@arm.gov.pl.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (17.09.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (17.09.2019)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 2

Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty