[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu – sprzedaż na rzecz ARM mięsa wieprzowego w elementach oraz świadczenie usługi jego przechowania

2019-10-03 13:51:14

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” lub „ARM”, prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców  – producentów mięsa wieprzowego w elementach, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie:

 1. sprzedaży na rzecz Agencji:
 1. schabu bez kości,
 2. karkówki bez kości,
 3. łopatki bez golonki, skóry i kości,
 4. szynki bez golonki, skóry i kości,
  zwanych dalej „mięsem wieprzowym w elementach”

oraz

 1. świadczenia usługi przechowania rezerwy strategicznej mięsa wieprzowego w elementach, obejmującej magazynowanie oraz wymianę.

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa w 2019 r. na rzecz ARM mięsa wieprzowego w elementach wymienionego powyżej, uzyskanego z rozbioru na części zasadnicze półtusz wieprzowych, całkowicie odkostnionego, wyprodukowanego w zakładach uprawnionych do wprowadzania produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek Unii Europejskiej, dopuszczonego do obrotu bez zastrzeżeń, przeznaczonego do długookresowego przechowywania w chłodniach w temperaturze poniżej -22,1°C, spełniającego minimalne wymagania określone przez Agencję i świadczenie usługi jego przechowania, obejmującej magazynowanie oraz wymianę.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu, w miejscu przechowywania, określonej ilości rezerwy strategicznej mięsa wieprzowego w elementach tak, aby w całym okresie obowiązywania umowy do upływu okresu przechowywania (licząc od daty produkcji), określonego przez producenta mięsa wieprzowego w elementach, pozostało nie mniej niż 50% okresu przechowywania, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy - do upływu okresu przechowywania określonego przez producenta, powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu przechowywania.

W przypadku, gdy okres przechowywania jest dłuższy niż 24 miesiące, Przedsiębiorca dokonywać będzie wymianę, tak aby rezerwa była przechowywana nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od daty produkcji, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy mięso wieprzowe w elementach nie może być przechowywane dłużej niż 10 miesięcy licząc od daty produkcji.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowania mięsa wieprzowego w elementach, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (bez VAT), obejmującej wszystkie czynności wynikające z umowy.

Jakość mięsa wieprzowego w elementach będzie zgodna z obowiązującymi przepisami, określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji określonymi w warunkach przetargu

 1. Wymagania dla Przedsiębiorców

Przedsiębiorca, który dokona na rzecz Agencji sprzedaży mięsa wieprzowego w elementach i świadczyć będzie usługę jego przechowania, powinien zapewnić w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie sprzedaży i świadczenia usługi przechowania;
 2. sprzedaż mięsa wieprzowego w elementach zgodnego z wymaganiami, w 2019 roku terminie określonym przez Agencję;
 3. przechowywanie rezerwy mięsa wieprzowego w elementach w magazynie własnym lub w magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w „Warunkach przetargu”, spełniającym wymagania zgodnie z rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004);
 4. przechowywanie rezerwy mięsa wieprzowego w elementach zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, normą PN-A-07005 Produkty żywnościowe - Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach wraz ze zmianą Az1 do tej normy oraz wymaganiami Agencji, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonej komorze lub wydzielonej części komory chłodniczej, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdej partii mięsa wieprzowego w elementach, jego identyfikację i kontrolę;
 5. wymaganą jakość mięsa wieprzowego w elementach przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
 6. przechowywanie mięsa wieprzowego w elementach w partiach oraz oznakowanie poszczególnych partii w sposób czytelny i widoczny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
 7. wymiany mięsa wieprzowego w elementach prowadzone w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
 8. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianami przechowywanej rezerwy;
 9. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych
  (Urz. UE L 119 z 4.5.2016);
 10. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w tym gwarancji bankowej.

Przedsiębiorca, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży i przechowania ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość oraz nienaruszalność stanów przechowywanej rezerwy. Mięso wieprzowe w elementach stanowiące rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców, którzy dokonają sprzedaży mięsa wieprzowego w elementach oraz będą świadczyć usługę przechowania obejmującą jego wymianę nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania mięsa wieprzowego w elementach.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej   w „Warunkach przetargu”.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

2. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w „Warunkach przetargu” oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie:

 • ceny sprzedaży mięsa wieprzowego w elementach w zł/kg (bez VAT),
 • zryczałtowanej stawki za usługę przechowania mięsa wieprzowego w elementach w złotych za tonodobę (bez VAT).

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, według kryteriów określonych w „Warunkach przetargu”.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy.

Okres świadczenia usługi przechowania mięsa wieprzowego w elementach wynosić będzie 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń należytego wykonania, w tym w formie określonej w „Warunkach przetargu”.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

Upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydaje kierownik przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” możliwy jest po uzyskaniu zaświadczenia o odbytym szkoleniu i posiadaniu upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

W celu uzyskania stosownych uprawnień przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy oraz w jej wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek do Prezesa Agencji o przeprowadzenie szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych (szkolenie przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat).

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia i wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce Informacje niejawne:

IV. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 11.10.2019 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 lub na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru

(nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM).

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w:

Agencji Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
tel. 22 36 09 360, 22 36 09 364 lub 22 36 09 363 lub składając zapytanie w formie pisemnej na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl.

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne » Rezerwy żywnościowe » Zakup towarów i usług do rezerw » Zasady udzielania zamówień

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Załącznik 1 - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 365,13 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Jasińska (03.10.2019)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (03.10.2019)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (03.10.2019)