[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – przechowanie półtusz wieprzowych

2019-01-24 13:16:37

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców – prowadzących działalność w zakresie uboju żywca wieprzowego, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie świadczenia odpłatnej usługi przechowania rezerwy strategicznej półtusz wieprzowych obejmującej magazynowanie oraz wymianę.

Przedmiotem przechowania będą półtusze wieprzowe mrożone klasy „E” nieskórowane, bez głowy, ogona, nogi przedniej, części podgardla i przepony, opakowane w worki foliowe z polietylenu oraz w siatkę typu „bandaż” lub w siatkę z polietylenu w formie worka lub rękawa, zwane dalej „półtuszami”.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • przejmie do przechowania półtusze z magazynu dotychczasowego przechowawcy wskazanego przez Agencję (województwo wielkopolskie), w terminie określonym w „Warunkach przetargu” (termin obowiązywania umowy upływa w czerwcu 2019 r.);
 • świadczyć będzie usługę przechowania półtusz obejmującą magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu w miejscu przechowywania określonej ilości (według klasy jakościowej) rezerwy półtusz, tak aby w całym okresie obowiązywania umowy do upływu okresu przechowywania rezerwy określonego w normie PN-A-07005 Produkty żywnościowe - Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach wraz ze zmianą Az1 do tej normy, pozostało nie mniej niż 50% okresu przechowania, z zastrzeżeniem, że na 1 miesiąc przed terminem wygaśnięcia umowy, powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu przechowywania.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowania półtusz, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (bez VAT), obejmującej wszystkie czynności wynikające z umowy, w tym również koszt przejęcia półtusz na przechowanie z magazynu dotychczasowego przechowawcy.

 1. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi przechowania półtusz obejmującej magazynowanie i wymianę

Przedsiębiorca, świadczący na rzecz Agencji usługę przechowywania półtusz, powinien zapewnić w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przechowania;
 2. dokonanie przejęcia, w terminie określonym w „Warunkach przetargu”, półtusz na przechowanie z magazynu dotychczasowego przechowawcy, wskazanego przez Agencję;
 3. przechowywanie rezerwy w magazynie własnym lub magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w „Warunkach przetargu”;
 4. przechowywanie rezerwy zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, normą PN-A-07005 Produkty żywnościowe - Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach wraz ze zmianą Az1 do tej normy oraz wymaganiami Agencji, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonej komorze lub wydzielonej części komory chłodniczej, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdej partii półtusz, ich identyfikację i kontrolę;
 5. zapewnienie wymaganej jakości półtusz przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
 6. przechowywanie półtusz w partiach oraz oznakowanie poszczególnych partii w sposób czytelny i widoczny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
 7. wymianę prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
 8. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy;
 9. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.) o ochronie informacji niejawnych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych (Urz. L 119 z 4.5.2016).

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa przechowania ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanych półtusz. Półtusze stanowiące rezerwy strategiczne pozostają do wyłącznej dyspozycji Agencji.

 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługę przechowania półtusz wieprzowych obejmującą magazynowanie i wymianę, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z „Warunkami przetargu” do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy,
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania półtusz będących przedmiotem postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w „Warunkach przetargu” i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w „Warunkach przetargu” oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie zryczałtowanej stawki za usługę przechowania półtusz wieprzowych.

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, wg kryterium, określonego w „Warunkach przetargu”, uwzględniając wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania półtusz wieprzowych w złotych za tonodobę (bez VAT), obejmującą magazynowanie i wymianę oraz koszty przejęcia półtusz ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Okres świadczenia usługi przechowania półtusz wynosić będzie 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w „Warunkach przetargu”.

 1. Postępowania prowadzone będą z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

Upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydaje kierownik przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” możliwy jest po uzyskaniu zaświadczenia o odbytym szkoleniu i posiadaniu upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

W celu uzyskania stosownych uprawnień przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy oraz w jej wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek do Prezesa Agencji o przeprowadzenie szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce Informacje niejawne.

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 11 lutego 2019 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 wypełnione zgłoszenie wg załączonego wzoru (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM).
Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w: Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 364 lub 22 36 09 363 lub składając zapytanie w formie pisemnej na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl.

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne » Rezerwy żywnościowe » Zakup towarów i usług do rezerw » Zasady udzielania zamówień

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Dokument Adobe Acrobat Załącznik – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 365.76 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Barbara Bomberska (24.01.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (24.01.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (24.01.2019)