[Archiwum] Zakup węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA wraz z usługą przechowywania

2018-11-30 11:27:45

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie na zakup węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA wraz z usługą przechowywania

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na zakup węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA wraz z usługą jego przechowywania.

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA oraz usługa jego przechowywania w okresie do 31 grudnia 2019 r. z możliwością przedłużenia okresu przechowywania.

Przedsiębiorca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie m.in. do:

 • dostawy węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA o parametrach określonych, w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • świadczenia kompleksowej usługi przechowania surowca w składzie węgla zwałowego ze zwałami odkrytymi zgodnie z polską normą PN-G-07010:1994 Węgiel kamienny i brykiety z węgla kamiennego – Składowanie,
 • utrzymywania nienaruszonego stanu ilościowego i jakościowego surowca w okresie obowiązywania umowy,
 • zamiany całości lub części surowca na surowiec o odpowiedniej jakości, w przypadku stwierdzenia, że całość lub część surowca nie spełnia wymagań jakościowych określonych w umowie,
 • pozostawania w stałej gotowości do wydania surowca na każde żądanie Agencji realizowanego w sposób ciągły obejmujący 24 godzinną dyspozycję w ciągu doby, w ilości nie mniejszej niż 2 000 Mg/dobę,
 • poddania się w każdym czasie kontroli Prezesa Agencji i uczestniczenia w czynnościach kontrolnych, zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy o rezerwach.

Oferowany do sprzedaży miał węglowy musi pochodzić z produkcji krajowej.

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 • dostawa do 28.12.2018 r.
 • przechowanie do 31 grudnia 2019 r.
 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego
  Wybór Przedsiębiorców, którzy zrealizują dostawę węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA wraz z usługą jego przechowywania, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.
 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

   • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
   • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają gwarancji należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają gwarancji należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie ceny sprzedaży oraz wysokości zryczałtowanej stawki za usługę przechowania surowca.

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, wg kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając:

   • cenę sprzedaży 1 Mg surowca (w złotych bez podatku VAT),
   • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania surowca (w zł/tonodobę bez podatku VAT).

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy na sprzedaż i przechowanie węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 412) o ochronie informacji niejawnych.

W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towaru po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412). Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa ARM o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 381.

 1. Wymogi w stosunku do Przedsiębiorcy
  1. Przedsiębiorca musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt II.
  2. Przedsiębiorca musi zajmować się wydobyciem lub jest właścicielem podmiotu zajmującego się wydobyciem, sprzedażą, magazynowaniem węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA na terenie Polski.
 2. Inne postanowienia
  1. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określają projekty umów na sprzedaż i przechowanie surowca, które zostaną przesłane Oferentowi wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt III.
  2. Warunkiem zawarcia umowy na przechowanie surowca będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.
  3. Agencja oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
 3. Zgłoszenie udziału w postępowaniu
  1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 11.12.2018 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, email: g.matkowski@arm.gov.pl i e.narewska@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
  2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
  3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych.
  4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej www.arm.gov.pl w dziale „Komunikaty dot. rezerw technicznych” w treści niniejszego ogłoszenia.
  6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 602 422 052, 22 36 09 150 lub 22 36 09 152.

Plik do pobrania:

Dokument Adobe Acrobat Załącznik nr 1 – Specyfikacja węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA (rozmiar: 463.35 kB)

Załącznik nr 2 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 61.5 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (30.11.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (30.11.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (30.11.2018)