[Archiwum] Dostawa agregatów prądotwórczych na podwoziu jezdnym

2018-06-13 10:36:32

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-06-27 15:31:26
Jego treść może być już nieaktualna

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na dostawę agregatów prądotwórczych na podwoziu jezdnym.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatów prądotwórczych na podwoziu jezdnym dla Agencji Rezerw Materiałowych. Przedsiębiorca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do dostarczenia fabrycznie nowych – wyprodukowanych w 2018 roku:

 1. agregatów prądotwórczych o mocy 50 kVA P.R.P. na podwoziu jezdnym,
 2. agregatów prądotwórczych o mocy 175 kVA P.R.P. na podwoziu jezdnym,
 3. agregatów prądotwórczych o mocy 200 kVA P.R.P. na podwoziu jezdnym,
 4. agregatów prądotwórczych o mocy 500 kVA P.R.P. na podwoziu jezdnym,

wg specyfikacji zawartej w Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce dostawy: magazyny na terenie woj. śląskiego i dolnośląskiego.

Informacje dotyczące ilości asortymentu i miejsca jego przechowywania niezbędne do przygotowania oferty stanowią informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412) i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów w/w ustawy.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorcy, który dostarczy agregaty prądotwórcze, nastąpi w drodze zamkniętego, dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy,
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają gwarancji należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają gwarancji należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu. Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie ceny za dostawę całości asortymentu, zgodnie z otrzymaną specyfikacją (w zł bez podatku VAT).

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty biorąc pod uwagę najniższą zaproponowaną cenę za dostawę całości asortymentu (w zł bez podatku VAT). Z wybranym w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcą, zostanie zawarta umowa.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 412) o ochronie informacji niejawnych

W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towaru po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412). Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa ARM o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl, w zakładce Informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 381.

IV. Wymogi w stosunku do Przedsiębiorcy

 1. Przedsiębiorca musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III.
 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić Agencji gwarancji na dostarczone agregaty na okres minimum 10 lat.
 3. Przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić usługę serwisu w okresie obowiązywania gwarancji na dostarczone agregaty na: dokonywaniu przeglądów, wykonywaniu prac konserwacyjnych i wymianie materiałów eksploatacyjnych oraz części, swoim staraniem i na swój koszt.
 4. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości kwoty wniesionego wadium przetargowego.

V. Inne postanowienia

 1. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt III.
 2. Agencja oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
 3. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) Agencja informuje, iż:
 • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl, zwana „Agencją”;
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Urszula Obrębska, tel. 22 36 09 237 e-mail: iod@arm.gov.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego.
 • dane osobowe będą przechowywane w Agencji przez 10 lat od chwili ich pozyskania, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.zm.);
 • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania;
 • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:

a) żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO);

b) ograniczenia przetwarzania;

c) przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 • w przypadkach określonych w art. 21 RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych;
 • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych;
 • podanie Agencji danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do włączenia „formularza zgłoszenia” do postępowania przetargowego.

 VI. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 27.06.2018 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, lub przesłać na adres email g.matkowski@arm.gov.pl lub e.narewska@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia  o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
 2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych.
 4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej arm.gov.pl w dziale „Komunikaty dot. rezerw technicznych” w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w:
  Agencji Rezerw Materiałowych
  00-844 Warszawa
  ul. Grzybowska 45
  tel. 22 36 09 150 lub 22 36 09 152

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 487 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Leszek Polakowski (13.06.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (13.06.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (13.06.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty