[Archiwum] Zakup usługi transportu (przewozu) produktu leczniczego

2017-12-05 07:30:06

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2017-12-11 15:30:08
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie - Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku dotyczące usługi transportu (przewozu) produktu leczniczego.

Przedmiot zamówienia:

Usługa transportu (przewozu) produktu leczniczego o łącznej wadze 4,80 kg (wymiary kosza: 60 cm x 23 cm x 40 cm) w zachowaniem zimnego łańcucha dostaw (temperatura od 2°C do 8°C) z magazynu zlokalizowanego w Warszawie do magazynu zlokalizowanego w Wąwale k/Tomaszowa Mazowieckiego, woj. łódzkie. Termin realizacji zamówienia: 18 – 28 grudzień 2017 r.

Załadunek i transport produktu leczniczego musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 509). Oferent zobowiązany będzie do przekazania wraz z produktem wydruku potwierdzającego utrzymanie podczas transportu produktu temperatury w granicach określonych przez jego producenta.

W przypadku wyrażenia przez Państwa chęci nawiązania współpracy z Agencją w powyższym zakresie proszę o przesłanie oferty cenowej obejmującej usługę transportu produktu leczniczego (wynagrodzenie bez podatku VAT, stawka VAT, wynagrodzenie z podatkiem VAT).

W przypadku wyboru Państwa oferty, Agencja wystąpi do Oferenta o złożenie nw. dokumentów:

  • aktualnego wypisu z właściwej bazy podmiotów, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • kopię świadectwa wzorcowania oraz kopię mapowania pojazdu, którym przewożony będzie produkt leczniczy,
  • kopię zaświadczenia dla kierowcy, który będzie przewoził produkt leczniczy o przebytym szkoleniu w zakresie rozporządzenia Ministra Zdrowie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej,
  • oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 – 3 powinny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.

Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):

  • administratorem danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45,
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi transportu (przewozu) produktu leczniczego i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów prawa, a po zrealizowaniu zamówienia przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506),
  • osoby wskazane w dokumentach przedłożonych przez Oferenta posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie ARM danych osobowych przez Oferenta jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zgłoszenia udziału w postępowaniu.

Oczekujemy na Państwa odpowiedź na niniejsze ogłoszenie w terminie do dnia 08.12.2017 r. Złożone zgłoszenie będzie wiążące przez okres 14 dni od daty jego wpłynięcia do Agencji.

Zgłoszenie należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych,00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 368.
Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Agnieszka Gutowska (04.12.2017)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (05.12.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (05.12.2017)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty