Podstawy prawne

2018-04-27 13:36

Agencja Rezerw Materiałowych utworzona została na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846), jest agencją wykonawczą w rozumieniuustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), podległą ministrowi właściwemu do spraw energii.

Agencja Rezerw Materiałowych realizuje zadania związane, w szczególności, z gospodarowaniem rezerwami strategicznymi, tworzeniem i utrzymywaniem zapasów agencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzorowaniem zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw w zakresie określonym w:

Dokument Adobe Acrobat ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846) (rozmiar: 338,08 kB) 

Dokument Adobe Acrobat ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1210) (rozmiar: 545,88 kB)

zmienionej Dokument Adobe Acrobat ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1387) (rozmiar: 274,39 kB)

zmienionej Dokument Adobe Acrobat ustawą z dnia 6 marca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę - prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650) (rozmiar: 616.33 kB)

Organizacja wewnętrzna i szczegółowy zakres działania Agencji Rezerw Materiałowych zostały określone w:

Dokument Adobe Acrobat statucie Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. Urz. Min. Ener. z 2017 r. poz. 18) (rozmiar: 731.47 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (27.04.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (27.04.2018)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 2

Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty