Informacje ogólne o Agencji Rezerw Materiałowych

2014-06-13 14:16

Agencja Rezerw Materiałowych (ARM) działa na podstawie:

PDF ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jednolity, Dz. U. z dnia 30.10.2012 r., poz. 1190) 
(rozmiar: 487,316 B)
 
PDF Statutu Agencji Rezerw Materiałowych nadanego Zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2011 r. (rozmiar: 842,571 B)

PDF Zarządzenia nr 13 Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych 
(rozmiar: 306,541 B)

PDF Zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych
(rozmiar: 293,203 B)

*link stanowi odesłanie do tekstu pierwotnego ustawy, bez uwzględnienia późniejszych zmian

Agencja Rezerw Materiałowych realizuje wynikające z ustaw zadania w zakresie gospodarowania rezerwami strategicznymi, jak również utrzymuje państwowe zapasy ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzoruje zapasy obowiązkowe ropy naftowej i paliw.

Agencja Rezerw Materiałowych posiada osobowość prawną i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o rezerwach strategicznych oraz w ustawie o finansach publicznych.

Działalnością Agencji kieruje Prezes, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki.

Prezes Agencji jest organem Agencji, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

ikonaInformacje o dokumencie ikonaDrukuj ikonaNa początek
X Udostępnił: Olga Czarkowska
Wyświetleń strony: 1 772 763